GERİ

Denetleme Yönetmeliği
TRABZON TELKARİYE VE HASIRI
COĞRAFİ İŞARET
DENETLEME YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
 
Madde 1- İş bu Yönetmelik Türk Patent Enstitüsü Markalar Daire Başkanlığından, Başvuru Tarihi: 22.09.2006, Başvuru no C2006/028 sayı ile Trabzon Kuyumcu ve Saatçiler Odasının yetkisi dahilinde kılınan 22.04.2007 tarih, 26501 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan ve 94 tescil nolu mahreç işaretli Coğrafi İşaret Denetim esaslarıdır.
 
555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 20. maddesinde belirtilen Denetim işlerinin kapsamı ve şekline ilişkin esasları, kuralları ve şartları kapsar.
 
Dayanak
Madde 2-  555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 20. maddesi. T.C. Türk Patent Enstitüsünün, Trabzon Kuyumcu ve Saatçiler Odası adına düzenlediği 94 tescil nolu Coğrafi İşaret Tescil Belgesi.
 
Tanımlar
 
Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen:
TPE: Türk patent Enstitüsünü,
Oda: Trabzon Kuyumcu ve Saatçiler Odasını,
Yönetmelik: Denetim Yönetmeliği,
Üretici: Trabzon Telkariye ve Hasırı tekniğiyle üretilen her türlü ürünleri altın veya gümüşten imal edeni,
Satıcı: Trabzon Telkariye ve Hasırını üretip satan veya sadece alım satımını yapan gerçek ve tüzel kişileri,
Denetçi: Trabzon Kuyumcu ve Saatçiler Odası tarafından yetkilendirilen ve Trabzon Telkari ve Hasırının üretiminde yeterli bilgiye sahip kişileri,
Mahreç işareti: Bir ürünün,
- Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan veya bölgeden kaynaklanması
- Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle bu yöre, alan veya bölge ile özdeşleşmiş olması
- Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması, durumunda "mahreç işareti" göstergesini belirtir.
 
 
Coğrafi İşaret Belgesi: Odaca coğrafi işaret hakkı bulunduğunu gösteren, üreticilere verilen ve yıllık olarak vize ettirilecek belge.
TTH damgası:  Resmi gazetedeyayınlanan ölçülerde Odaca yaptırılan damga (levha).
 
İKİNCİ BÖLÜM
Denetçilerin Seçimi, Yetki ve Sorumlulukları
 
Madde 4- Denetim Komisyonunun oluşturulması: Ürünün üretimi, pazarlanması, tescili, mahreç etiketinin kullanım biçimi, markalanması, ürün üzerinde belirtilmesi, etiketleme şekillerini ayrıntılı olarak –Resmi Gazetede yayınlanan denetleme başlığına uygun- denetleme işini organize etmek üzere bu işte uzman;
 
a-    Odanın belirleyeceği bir üye,
b-    Kuyumculuk Meslek Okulundan bir üye,
c-     İl Halk Eğitimden bir üye olmak üzere
En az üç kişiden oluşturulur. Kendi aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir üye olmak üzere görev dağılımı yapılacaktır. Denetim Komisyonu denetçi yetersizliğinde Odanın yönetim kurulu olurunu alarak uhdesinde daimi denetim elemanları çalıştırabilir.
 
Madde 5- Denetim Komisyonunun yetki ve sorumlulukları:
 
 Ürünün üretimi, pazarlanması, tescili, mahreç etiketinin kullanım biçimi, markalanması, ürün üzerinde belirtilmesi, etiketleme şekillerini ayrıntılı olarak denetlemek.
a- Coğrafi işaret kullanımı ile ilgili evrakları, malzemeleri oda yönetim kurulu olurunu alarak belirlemek ve temin etmek.
b- Yılda en az iki defa denetim yapmak.
c- Oda yönetim kurulunun olurunu almak şartıyla daimi denetçi veya denetçiler çalıştırmak.
d- Denetim raporlama kayıtlarını tutmak, oda yönetiminin belirleyeceği yer/yerlerde muhafaza etmek ve TPE ile gerekli yazışmaları yapmak ve yaptığı çalışmalar hakkında oda yönetim kurulunu bilgilendirmek
e-  Denetim komisyonu üyelerinin görev süresi 1 (bir) yıl olup, tekrar seçilebilirler.
f- Denetim Komisyonu üyelerinden görevini yerine getirmediği/getiremediğinde oda yönetim kurulu gerekçeli olarak üyeyi azledebilir. Azil veya istifa durumlarında oda yönetim kurulu tarafından gerekçeyle birlikte üye sayısını en geç bir ay içerisinde tamamlar.
g- Denetim komisyonuna ve dışardan atanabilecek denetçilere yolluk, gerçek yol giderleri, fazla mesai v.s. gibi ücret ödemesi oda yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.
h-Coğrafi işaret hakkında üretici-satıcı ve halkı bilgilendirmek. Bunun için seminer, sempozyum, reklam v.s. gibi çalışmaları yapmak.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetim Şekli, Yeri ve Zamanı
 
Madde 6- Denetlemede 22.Nisan.2007 tarih 26501 sayılı Resmi gazetede yayınlanan ve 94 no ile tescil edilen Coğrafi işaret Üretim Metodunda yazılı biçime uygunluğu ile Denetleme başlığı altında yazılı şartlara uygunluk aranır.
 
Madde 7- Denetlenecek ürün, üretici ve satıcıların bulunduğu iller/ilçeler ve diğer yöreler tespit edilerek yoğunluk sıralaması yapılır. Trabzon Telkari ve Hasırı üreticilerinden ve diğer bilgi alınabilecek yerlerden, ürün satış illeri/ilçeleri ve yöreleri tespit edilecektir.
 
Madde 8- Denetleme yılda en az iki defa yapılacak olup, yönetim kurulunun olurunu alarak aylık, iki aylık veya üçer aylık periyotlarda da yapılabilecektir.
 
DÖRDÜNCÜ KISIM
Yaptırımlar
 
Madde 9- Trabzon Telkariye ve Hasırı üreticileri coğrafi işaret belgesini bir kereliğine almak ve işyerinin görünür bir yerine asmak durumundadırlar. Alınan Coğrafi işaret belgeleri her yılın Ocak-Mart ayları arasında yıllık vizeleri yaptırılacaktır.
 
Madde 10-  Trabzon Telkari ve Hasırı üreticilerinin üretilen ürünlere Odaca yaptırılacak (TTH) İşaretinin konulması sağlanacaktır.  Oda, (TTH) işaretinin kişisel kullanımlar için kısıtlı yetki devri yapabilir. Bu devir bir sözleşmeye bağlanarak standart şekilde hazırlanır.
 
Madde 11- Denetim raporları neticesinde tespit edilen olumsuzluklar hakkında gereken hukuki işlemlerin başlatılması, takibi ve neticelendirilmesi yürütülecektir.
 
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler ve Yürürlük
 
Madde 12- Denetim sürecindeki denetim aksaklıkları oda yönetim kurulu istişaresi ile en kısa zamanda halledilecektir.
Denetim neticesinde hukuki süreç için Oda, gerekli gördüğünde hukuk müşavirleri ile parça veya daimi anlaşmalar yapabilecektir.
 
Madde 13- Coğrafi İşaretlerle ilgili odaca yapılacak iş/işlemler ve hizmetler için her yıl geçerli olmak üzere Oda yönetimi ve denetim komisyonunca ücret tarifesi belirlenir. Ücret tarifesi her yılın Aralık ayında hazırlanıp ertesi yılın Ocak ayından itibaren geçerli olur.
 
Madde 14- İş bu yönetmelik Oda Genel Kurulunun oy çokluğu ile kabulünden sonra yürürlüğe girer.
 
Geçici Madde 1- İş bu yönetmelik ilk genel kurula kadar uygulanır. İlk yapılacak Genel Kurulda 14. madde hükmü uygulanır.

Trabzon Kuyumcu ve Saatçiler Odası           Kunduracılar Cad. Alipaşa İşhanı  K:4 / 51   Trabzon / TÜRKİYE Tel: +90 462 3216103 
GülNet İnternet Hizmetleri  Gazipaşa Mah. Cudibey Mektep Sok. Mahmut Reis Apt.  K:2 Trabzon / TÜRKİYE  Tel: +90 462 326 61 42 


   www.betonhelva.com.tr